ZDRAVA VODA

Zdrava voda - budućnost ljudskog života

 
 

Kompletne fizičko-hemijske analize prirodne oligomineralne vode iz izvora "Bijakovac" - Kozarska Dubica

Uvod

Značaj vode za piće ogleda se prvenstveno u njenoj fiziološkoj ulozi u održavanju metaboličkih procesa i razmjeni materija,epidemiološkom značaju, jer se putem vode mogu prenjeti mnoga bakterijska, virusna i parazitarna oboljenja, kao i u toksikološkoj ulozi, ako se u vodi za piće nalaze hemijski zagađivači u većim koncentracijama od dozvoljenih.

Voda je takođe potrebna za pripremanje hrane, za održavanje higijene tijela, stanova, naselja kao i za mnogobrojne industrijske procese.

Od ukupne količine vode na Zemlji, na vode za piće otpada vrlo mala količina koja se procjenjuje na 2 - 2.4 %. Voda je inače široko rasprostranjena na Zemlji i pokriva oko 71 % njene površine. U biosferi nalazi se u tečnom stanju a može se pojaviti i u obliku pare kao i u čvrstom stanju.

Hidrološki ciklus obuhvata isparavanje, kondenzovanje vode u tečno stanje, oborine i njihovo oticanje u rijeke, jezera i mora.

Prema porijeklu, vode se dijele na: atmosferske (kiša, snjeg, magla, rosa i led), površinske (močvare, jezera, rijeke, mora i okeani) i podzemne (rijeke ponornice, izvori i dr.)

Glavni izvor vode na zemlji je atmosferska voda. Ona sadrži malo minerala, a dosta rastvorenog kiseonika i drugih gasova, da bi u donjim slojevima atmosfere primila razne čestice prašine, gasova i razne mikroorganizme.

Od ukupne zapremine atmosferskih padavina jedan dio isparava, drugi dio ponire u zemljište, a treći teče po površini, kao površinska voda - rijeke, jezera i mora. Površinske vode su primarno zagađene hemijskim i bakterijološkim otpadnim vodama iz naselja i industrije.

Voda koja ponire kroz zemljište dolazi do različitih dubina i teče kao podzemna voda, uglavnom prema nagibima nepropustljivih slojeva. Na tom putu se filtrira, otapa razne hemijske elemente, prima gasove (CO2 i H2S) i temperaturu, ovisno od dubine, pri čemu se formiraju vadozne termomineralne, ugljeno-kisele ili sulfidne vode. Neke, ovisno od slojeva, nakon filtracije teku kao čiste prirodne i hladne vode, izbijaju na površinu i nastaju izvori.

Porastom broja stanovnika na Zemlji izgrađena su ogromna gradska naselja i veliki raznovrsni industrijski kompleksi, koji stvaraju velike količine otpadnih voda i gasova, sa čime su zagadili i zemljište i vazduh, a time i najveće zalihe podzemnih zdravih voda za piće. Zato je Svijetska zdravstvena organizacija ovo pitanje postavila kao glavni problem za opstanak čovječanstva. Zdravih voda je sve manje, podzemne vode su već zagađene, a broj stanovnika na Zemlji se stalno povećava. Voda iz vodovodnih sistema se sve manje koristi za piće.

Za očuvanje zdravlja sve se više koriste stone mineralne i zdrave flaširane prirodne oligomineralne vode.

***

I u Republici Srpskoj, kao i u cijeloj BiH, izražen je problem snabdjevanja stanovništva zdravim vodama za piće. Imamo malo fabrika koje flaširaju prirodne vode u odnosu na dnevne potrebe.

Na mnogim lokacijama podzemne vode su zagađene. Zaštiti ljudske sredine sada se ne poklanja gotovo nikakva pažnja, zbog velike ekonomske krize.

Potencijali čistih voda za piće u Republici Srpskoj nisu poznati. Hidrogeološki naši tereni nisu obrađeni, a samim tim nememo organizovanu ni zaštitu vodonosnih područja.

Područje Kozarskog masiva i podnožja nije industrijski zagađeno otpadnim vodama i može se smatrati prirodno zaštićenom oblasti. Poznati su samo prirodni izvori čije vode nisu analizirane. Hidrogeološka ispitivanja nisu rađena. Međutim, prirodne izvorske pojave sa kvalitetnom vodom ukazuju nam na sigurne potencijale u podzemlju, koje treba verifikovati, kao što je to slučaj u selu Bijakovac.

Lokacija izvora

U zaseoku sela Bijakovac, nalazi se prirodni izvor vode za piće, nazvan "Ograđeni bunar" . Izvor se nalazi na jednom širem zatravljenom platou, koji je obrastao listopadnim drvećem.

Zaseok se inače nalazi između Živkovića i Gajića brda, odnosno između planine Kozare i Prosare, na oko 500-600 m nadmorske visine. Okolna brda i planine obrasle su listopadnom šumom - pretežno bukovom. Sam izvor se nalazi na zaravnatom terenu, oko kojeg je izgrađen okrugli betonski zid. Od izvora ide metalna cijev koja dovodi vodu do dvije slavine koje se nalaze na vertikalnom betonskom zidu, odakle se stanovništvo snabdjeva vodom. Izvor je stabilan i od slavina voda otiče potočićem nazvanim Rijeka, koja se uliva u Rakovički potok, a koja utiče u rijeku Moštanicu, pritoku Une.

Od izvora do najbliže kuće ima oko 300 m. Selo Bijakovac, odnosno zaseok Rijeka udaljeni su od Kozarske Dubice oko 20 km, od čega je 16 km asfaltnog puta, a 4 km je dobar makadam. Ova izvorska voda koristi se godinama za piće.

Vrijeme uzorkovanja vode

Dana 05.12.2003. godine diplomirani fiz.-hemičar Branislav Potkonjak, u prisustvu gospodina Šobot Milana, izvršio je terenske analize i konzervaciju vode za laboratorijske analize.

Dan je bio oblačan, vrijeme hladno sa temperaturom vazduha od 10.5 stepeni Celzijusovih.

Rezultati fizičko-hemijskih analiza prirodne oligomineralne vode u Bijakovcu - Kozarska Dubica

I - Organoleptički nalaz:

1. Boja: voda je bistra.

2. Miris: bez mirisa.

3. Ukus: prijatan.

II - Fizičko-hemijski i osnovni hemijski pokazatelji:

1. Temperatura: temperatura vode na izvoru iznosi 12.5 ° C na osnovu čega pripada grupi hladnih voda.

2. Boja i mutnoća: boja ( °Pt-Co skala) i mutnoća (NTU) imaju vrijednost "0" što pokazuje da voda ne sadrži nikakve primjese.

3. pH vrijednost: voda daje neutralnu reakciju sa pH=7.1.

4. Elektroprovodljivost: provodi struju brzinom od 420 mg/L, a suvi ostatak na 180°C je 28 mg/L, te tako pripada grupi oligomineralnih voda.

III - Hemijske analize:

Prirodna oligomineralna voda u Bijakovcu pripada srednje mineralizovanim vodama za piće u čijem sastavu imamo tri puta više anjona nego katjona (300,9 : 96,7 mg/L).

1. Katjoni: u katjonskom sastavu potpuno dominiraju joni kalcijuma sa 88,5 mg/L ili 90,49 mval%, dok svih ostalih jona ima malo, a naročito natrijuma kojeg ima samo 3,6 mg/L.

Ova mala koliina natrijuma je značajna, jer daje široke mogućnosti za konzumiranje ove vode za sve populacije, a naročito je značajna, jer je mogu i treba da koriste bolesnici sa povišenim krvnim pritiskom u sklopu dijetalnog programa i medikamentozne terapije.

2. Anjoni: anjonski sastav karakteriše apsolutna dominacija hidrokarbonata sa 283 mg/L ili 92,54 mval%, sa vrlo malo hlorida - 6.8 mg/L i sulfata - 3,0 mg/L. Ostali anjoni se nalaze u vrlo malim količinama.

3. Slabi elektroliti: zastupljeni su u malim količinama.

4. Rastvoreni gasovi: ova voda ima malo rastvorenih gasova, ali je bitno da je bogato zasićena kiseonikom u vrijednosti od 87%.

IV - Fiziološki aktivni mikroelementi i zagađivači:

Među teškim metalima i drugim toksičnim elementima nema nijedne vrijednosti koja prelazi dozvoljene količine, za vode koje se koriste za piće.

Korisni rastvoreni elementi prisutni su samo u tragovima.

Od zagađivača voda ne sadrži ni jedno jedinjenje koje bi bilo štetno po ljudsko zdravlje.

V - Radioaktivnost:

Radioaktivni elementi prisutni su u prirodnim vrijednostima.

VI - Mikrobiološki nalaz:

Bakterijološki pregled vode urađen je u Zavodu za zaštitu zdravlja Republike Srpske u Banjoj Luci 12.12.2003. godine.

U 100 ml vode iz prirodnog izvora "Bijakovac" identifikovane su enterobakterije i E.colli, kao i 5 aerobnih mezofilnih bakterija.

Na osnovu bakterijološkog pregleda uzorak vode ne odgovara propisima i normama za pročišćene vode otvorenog tipa (Sl.list SFRJ br 33/87 i 13/91.).

VII - Klasifikacija:

Prirodna voda iz izvora u Bijakovcu pripada kategoriji KALCIJUM-HIDROKARBONATNIM-HLADNIM, OLIGOMINERALNIM VODAMA.

Kompletna fizičko-hemijska analiza mineralne vode

Fiziološki aktivne mikrokomponente u oligomineralnoj vodi

Grafički prikaz osnovnih katjona i anjona u oligomineralnoj vodi "Bijakovac" - Kozarska Dubica

Mišljenje o terapijskim vrijednostima prirodne oligomineralne vode iz Bijakovca - Kozarska Dubica

Prirodni izvor u Bijakovcu pripada grupi stabilnih izvora, koji u toku godine nikada ne presušuje. Kao pitka voda koristi se, dugi niz godina, za piće od strane lokalnog stanovništva. Empirijske ocjene govore da se radi o zdravom izvoru koji se nikada nije zamutio, niti mjenjao boju, radi čega se rado koristi za pijenje. U bližoj i daljoj okolini nema industrijskih, niti drugih pratećih zagađivača. Izvor je sada primitivno zaštićen betonskim zidom iz kojeg se, putem cijevi, voda izliva do betonske ograde sa dvije slavine sa kojima se voda toči i slobodno pije. Od toga mjesta voda slobodno otiče, formirajući manji potok.

Organoleptički smo utvrdili da se radi o kvalitetnoj vodi bez gasova i mirisa, prijatnog hladnog ukusa, što potvrđuju i analize o boji i mutnoći vode.

Na osnovu ukupne mineralizacije od 420 mg/L i suvog ostatka na 180°C od 280 mg/L ona pripada srednje mineralizovanim - oligomineralnim vodama, kalcijum - hidrokarbonatnog tipa. Njen sastav se odlikuje sa veoma malim koliinama natrijuma od samo 3,6 mg/L, što joj daje široku upotrebnu vrijednost, a ostali rastvoreni katjoni prisutni su u vrlo malim količinama, tako da ne mogu uticati na njene kvalitativne vrijednosti (Mn i Fe). I u anjonskom sastavu, pored hidrokarbonata, imamo neznatne vrijednosti fosfata i sulfata, kao i drugih halogenih elemenata. Svi mikroelementi naeni su u neznatnim količinama, kao i jedinjenja među zagađivačima.

Fizičko-hemijske analize pokazuju da se radi o prirodnoj oligomineralnoj vodi, jednostavnog sastava, koji nije "opterećen" ni jednim elementom zbog kojeg bi limitirali njene upotrebne vrijednosti.

Osrednja ukupna mineralizacija sa kalcijum-hidrokarbonatnom dominacijom i zanemarljivim količinama natrijuma, daje nam velike mogućnosti za njenu slobodnu i masovnu primjenu kod svih populacija i bolesnika, posebno istićući one sa povišenim krvnim pritiskom.

Fizičke odlike i hemijski sastav prirodne oligomineralne vode iz Bijakovca pružaju nam mogućnosti da se ona koristi i za proizvodnju raznovrsnih osviježavajućih pića, sokova i napitaka.

Mikrobiološke analize pokazuju da voda sadrži patogene bakterije, zbog čega se sada ne smije koristiti za piće. Ovakav nalaz na otvorenom prirodnom izvoru nije neočekivan, zato što nije stručno izvršena uža i šira zaštitna zona izvora, a nije izvršena ni pravilna kaptaža samog izvora. Smatramo da se ovaj problem može riješiti dodatnim hidrogeološkim istraživanjima vodonosnog područja.

Prijedlozi:

Za komercijalnu eksploataciju prirodne oligomineralne vode čiji izvor se nalazi u selu Bijakovac, kod Kozarske Dubice, potrebno je angažovati hidrogeologa radi obrade izvorskog područija u cilju odrđivanja primarnog ležišta vode, bušenja, određivanja zaliha, te uže i šire zaštitne zone, koje nalažu zakonski propisi.

Bušenjem dobijene voda mora se analizirati u sva etiri godišnja doba, sa praćenjem izdašnosti izvora.Zaključak

Prirodna izvorska oligomineralna voda u selu Bijakovac, kod Kozarske Dubice, pripada grupi kalcijum-hidrokarbonatnih voda sa malom koliinom natrijuma.

U fizičko - hemijskom pogledu voda je pogodna za pijenje i proizvodnju osvježavajućih napitaka.

Za uklanjanje mikrobiološke neispravnosti potrebno je hidrogeološki naći primarno ležište i zatvorenim sistemom - putem bušotine, eksploatisati ovu vodu uz obavezne sezonske fizičko-hemijske i mikrobiološke analize, prije nego se zapone flaširanje vode.

ISPITIVANJA IZVRŠILI:

Branislav Potkonjak, dipl.fiz-hem. Ljubiša Tomić, hem.tehničar

ELABORAT I MIŠLJENJE:

Prof.dr Ratomir Tišma

 

 

 

 

(c) 2005, zdrava voda.com